Voor een mooie Prinsencape,Prinsenpak, carnavalssteek en carnavalsonderscheidingen bent u bij ons aan het goede adres.

Algemene Voorwaarden van Ewijck


Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door

Van Ewijck aangegane overeenkomsten.

2. Bij “koper” moet in deze algemene voorwaarden worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot “verkoper”, zijnde van Ewijck, in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met van Ewijck gesloten koopovereenkomst

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.


Artikel 2. Offertes

1. Al door de verkopers verstrekte offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de koper tot het doen van een aanbod. Zij binden verkoper derhalve op geen enkele wijze.


Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een aan verkoper gegeven order schriftelijk is aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop verkoper de orderbevestiging verzendt.

2. De door verkoper aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 3 dagen na dagtekening van deze orderbevestiging schriftelijk te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt door vertegenwoordigers van en/of namens de verkoper, binden verkoper alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 4. Prijzen

1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief kosten voor vervoer en inclusief verpakking.

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. van Ewijck behoudt zich het recht voor aanbiedingen te wijzigen.

4. Al onze prijzen zijn exclusief alle setup kosten en incl. 21% BTW tenzij anders aangegeven.


Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

1. De door verkoper opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop het factuurbedrag is ontvangen door verkoper. De door verkoper opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.

2. De koper wordt geacht de goederen bij eerste aanbieding het resterende bedrag volledig te betalen en in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan is verkoper gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.


Artikel 6. Reclame door de koper

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verkoper heeft verstrekt. De door verkoper geleverde zaken mogen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen en ondergeschikten wijzigingen. Koper houdt daarnaast rekening met mogelijke minimale afwijkingen.

2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 5 dagen na levering aan verkoper ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. Voor kleding geld dat koper en verkoper vooruit overeen zijn gekomen welke kleuren en welke stof wordt gebruikt voor het vervaardigen van de kledij Door de factuur te accepteren gaat de koper akkoord met de levering. Verkoper is niet verantwoordelijk voor toegebrachte schade die de stof kan veroorzaken . Ook is zij niet verantwoordelijk voor schade door derden aangebracht

3. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door verkoper geleverde zaken zal een door verkoper aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen. Opgeleverde zaken blijven eigendom van de verkoper tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper verschuldigd is.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaal fouten, op uitzonderingen van de stoffen die voor de kleding gebruikt worden.

2. Behoudens eventuele verplichtingen van verkoper uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen.

3. De koper is gehouden verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de/overeenkomst tegen verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze/aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

4. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging van uw levering welke veroorzaakt wordt door een externe partij (transporteur/douane/inklaringsinstantie /naaiatelier/ leverancier enzovoorts).

5. Verkoper gaat er vanuit dat afbeeldingen, door koper geleverd, eigendom zijn van de koper zelf. Verkoper kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor overtreding van copyrightwetten en daaropvolgende consequenties.


Artikel 8. Garantievoorwaarden

1.Na aflevering van de goederen heeft de koper 10 dagen zichtgarantie op kleding en schoeisel. Na deze periode worden er kosten voor het (ver)maken in rekening gebracht op uur basis.

1. Verkoper stelt zich niet verantwoordelijk voor het feit als Koper zelf de maten heeft opgenomen. Nadat Koper akkoord is gegaan met de opdracht en koper zijn goedkeuring heeft gegeven kan er geen restitutie plaats vinden of aansprakelijkheid of garantie worden geclaimd bij verkoper

1.Koper kan alleen confectiekleding en schoeisel binnen de zichttermijn van 10 dagen ruilen voor een ander maat. Er vindt geen restitutie plaats


Artikel 8a. Veranderingen aan kleding

1. Koper kan nadat de tekening, van de kleding, is gemaakt, binnen 5 werkdagen, eenmalig een verandering aanbrengen. Daarna kost elke verandering €25,-

1. Koper kan tijdens de productie, nadat de tekening is opgemaakt, eenmalig een verandering aangeven. Bij de tweede maal zal er minimaal 10% van de kosten van het product met een minimum bedrag van €50,- in rekening worden gebracht.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper verschuldigd is.

2. Verkoper behoudt zich het recht voor afbeeldingen/overproductie van gerealiseerde artikelen of samples, alsmede bedrijfsnaam en logo van koper(s), te gebruiken als reclamemateriaal of op website van verkoper, tenzij koper hiertegen uitdrukkelijk vooraf bezwaar maakt.


Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Euro, Na ontvangst van factuur dient binnen 5 werkdagen het overeengekomen bedrag door overmaking op een door verkoper aangewezen rekeningnummer voor aflevering tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Na ontvangst van betaling zal er overgegaan worden tot productie of versturen van de artikelen naar de koper

3. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor en nadere ingebrekestelling is vereist.

4. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00 dit alles exclusief omzetbelasting. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 11. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, omstandigheden buiten onze macht die van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van verkoper kan worden gevergd. Indien verkoper door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is verkoper gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper de verkoper niet tot schadevergoeding aanspreken.


Artikel 12. Toepasselijk recht

Op de door verkoper gedane offertes en alle aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.


Artikel 13. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door verkoper aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.